Pravidlá ochrany súkromia.

Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť: Očná optika P + M, s.r.o., J.Kráľa 2
Nové Zámky 940 01   IČO: 46 560 556

  (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Informačné systémy

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje (ďalej len „Dotknutá osoba“) na jednotlivé účely v týchto informačných systémoch: 1. Databáza klientov 2. Uzatvorenie zmluvy 3. Účtovné doklady

3. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výhradne pre nasledovné účely:

fakturácia

poštový styk so zákazníkom

zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka (cenová ponuka )

účtovné operácie


4. Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:

1. meno, priezvisko a titul

2. adresa

4. emailová adresa a telefónne číslo

5. IP adresa a cookies

 

5. Doplňujúce informácie

1. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe vzájomnej zmluvy

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia  v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte GDPR.

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s prevádzkovateľom.

5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, s ktorými má uzatvorenú zmluvu.

6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

7. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Máte právo sa obrátiť na prevádzkovateľa a:

1. požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje).

2. požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,

3. požadovať informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú,

4. požadovať právo na výmaz Vašich osobných údajov

5. požadovať opravu Vašich osobných údajov,

6. požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov

7. požadovať prenos Vašich osobných údajov k inej osobe

7. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

1. písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom považuje doručenú okamihom jej dôjdenia prevádzkovateľovi,

2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo bodu 2, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

4. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

5. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

6. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7. Žiadosti podľa tohto článku sa vybavujú bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť zjavne bezdôvodná alebo neoprávnene opakovaná.

8. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

8. Webová stránka spoločnosti

1. Webová stránka www.optikapm.eu („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou

Spoločnosť: Očná optika P + M, s.r.o., J.Kráľa 2 Nové Zámky 940 01

2. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že sta boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.

V Nových Zámkoch     1.4.2022